SYTYN strategia vuosille 2016-2019

Hallitus hyväksynyt 12.11.2015

 

Strategiakaavio (pdf)

 

ARVOT

 • Tasa-arvo
 • Ihmisarvon kunnioittaminen
 • Oikeudenmukaisuus
 • Avoimuus

 

TOIMINNAN TARKOITUS JA PÄÄMÄÄRÄT

Missio (olemassaolon tarkoitus)
Salolaiset potilas- ja vammaisyhdistykset ovat elinvoimaisia ja yhteistyökykyisiä hyvinvoinninedistäjiä

Visio (tulevaisuuden näky, unelma)
Salon SYTY ry on vaikutusvaltainen, asiantunteva ja luotettava toimija, joka on edelläkävijä potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyön kehittämisessä ja tukemisessa.
Salon SYTY ry on haluttu, arvostettu ja vetovoimainen yhteistyökumppani. Se edistää kehittämis- ja koulutustoimintaa erilaisilla hankkeilla.Se ajanmukaistaa ja kehittää viestintäänsä.

 

STRATEGISET TAVOITTEET

Salon SYTY ry aktivoi ja tukee jäsenyhdistyksiään, jotta salolaisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten osallisuus ja osallistumisen mahdollisuudet sekä hyvinvointi ja arkielämän laatu lisääntyvät

 

TAVOITTEISTO

Jäsenyhdistysten toiminnan ja toimintaedellytysten tukeminen

 • jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimijoiden tarvitseman ohjauksen, neuvonnan, virkistyksen ja koulutuksen järjestäminen
 • tilojen tarjoaminen sekä niissä olevien välineiden, laitteiden ja tarvikkeiden ajanmukaisina ja tarvetta vastaavana pitäminen
 • yhteistyön kehittäminen ja verkostojen rakentaminen
 • kannustaa jäsenyhdistysten sähköisten toimintojen kehittämistä ja tarjota valmiuksia siihen

 

Yhdistystoimintaan sekä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten elämään liittyvien oikeuksien ja etujen valvonta

 • vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin, jotka edesauttavat yhteiskunnan tasa-arvoisen jäsenyyden ja ihmisarvon kunnioittamisen toteutumista
 • toimia kansalaistoiminnan ja vertaistoiminnan asiantuntijana
 • seurata pitkäaikaissairaiden ja vammaisten elämään liittyvien toimintojen muutoksia, tarvittaessa puuttua niihin sekä tiedottaa niistä jäsenyhdistyksiin
 • toimia asiantuntijana ja lausuntojen antajana viranomais- ja muihin tahoihin

 

Viestintä

 • lisätä tietoa potilas- ja vammaisyhdistysten olemassaolosta ja niiden toiminnasta sekä toimintamahdollisuuksista niissä
 • hyödyntää aktiivisesti ja monipuolisesti eri tiedotuskanavia
 • tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä aktivoi yhdistysten vapaaehtoistoimijoita osallistumaan heille tarkoitettuun toimintaan
 • seuraa aktiivisesti yhteiskunnan asioita ja tiedottaa niistä

 

Vertaistoiminnan tukeminen ja kehittäminen

 • tukea jäsenyhdistyksiä vertaistukiverkostojen rakentamisessa
 • vertaistukihenkilöiden kouluttaminen ja tukeminen
 • vertaistukitoiminnan tunnettavuuden lisääminen
 • uusien toimintatapojen kehittämisen ja käyttöönoton tukeminen